Wyznanie wiary

 WyznanieWiary0

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego

 

 

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i
  natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia
 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha
  Świętego.
 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha
  Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata
  i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w
  chwale.
 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię,
  w chrzest i Wieczerzę Pańską.
 • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie
  pełni Ducha i Jego darów.
 • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i
  apostolski.
 • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
 • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Komentarz do wyznania wiary
Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

1. Pismo Święte

Pismo Święte jest w
pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa,
które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego
Słowem Bożym. Dlatego oświecenie przez Ducha Świętego jest konieczne do jego
właściwego zrozumienia. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże zawiera
następujące księgi, które dzielą się na Stary i Nowy Testament:

Stary
Testament:
Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb,
Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga
Samuela, 2 Księga Samuela, 1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska, 1 Księga
Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery,
Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Kaznodziei (Koheleta,
Eklezjastesa), Pieśń nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza,
Lamentacje, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela,
Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma,
Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga
Malachiasza.

Nowy Testament:
Ewangelia wg Mateusza, Ewangelia wg
Marka, Ewangelia wg Łukasza, Ewangelia wg Jana, Dzieje Apostolskie, List do
Rzymian, 1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do
Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 List do Tesaloniczan, 2 List do
Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List
do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 List Piotra, 2 List Piotra, 1
List Jana, 2 List Jana, 3 List Jana, List Judy, Apokalipsa.

Referencje
biblijne:

Rdz 1,1; Ps 19,2-5; Prz 22,19-21; Łk 24,27.44; Rz 1,19-21; 2,14-15; Ef
2,20; 1 Tes 2,13; 2 Tm 3,15-17; Hbr 1,1-2; 2 P 1,19-21; 1 J 5,9.

2. Bóg
Trójjedyny

Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny i
nieskończony w swojej istocie i doskonałości. Tylko On posiada nieśmiertelność i
przebywa w światłości niedostępnej. Bóg stworzył niebo i ziemie, świat ludzi i
aniołów. Bóg jedyny objawił się jako Byt w trzech osobach – Ojca i Syna, i Ducha
Świętego – które stanowią jedność w istocie, mocy i wieczności.

Referencje biblijne:

Rdz 17,1; Wj 3,14; Pwt 4,15-16; 6,4-6; 1 Krl 8,27; Ps 90,2;
Iz 6,3; 46,9-10; 48,12; Jr 10,10; 23,23-24; Ml 3,6; Mt 28,19; J 1,1-3.18; 4,24;
Rz 9,5; 11,35-36; 1 Kor 8,4-6; 2 Kor 13,13; 1 Tm 1,17; Hbr 2,6; 1J 5,8; Ap
1,17-18.

3. Jezus Chrystus

WyznanieWiary-JezusJezus Chrystus jest jednorodzonym Synem
Bożym – odwiecznym i wcielonym Słowem Boga – który się począł z Ducha Świętego i
narodził się z Marii Dziewicy. Posiada dwie natury – boską i ludzką, jest Synem
Bożym i Synem Człowieczym. On poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata i
zmartwychwstał w ciele dla usprawiedliwienia wierzących. Po zmartwychwstaniu
Jezus Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł na prawicy Ojca, skąd przyjdzie
powtórnie. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem miedzy Bogiem a człowiekiem.

Referencje biblijne:

Wj 3,14; Ps 2,7; 22; 23; 24; 45,7-8; 110,1-4; Iz 42,1;
53; Mt l,23; 28,19; Łk l,31-33.35; J 1,14; 3,13.34; 5,22-23.27;
17,1.6.8.18.21-23.26; Dz 2,33.36; 3,22-23; 10,38-40; 17,31; 20,28; Rz 3,25-26;
8,3.29; 9,5; Ga 4,4. 2 Kor 13,13; Ef 1,22-23; Flp 2,11; Kol 1,19-20; 2,3; 1 Tm
2,5; Hbr 1,2; 2,14-17; 5,5-6; 7,22-26; 9,14-I5; 13,8; 1 J 5,20; Ap 13, 8.

4. Upadek i zbawienie człowieka

Człowiek został stworzony przez Boga jako
istota prawa i czysta. Przez swój grzech utracił pierwotną sprawiedliwość i jego
szczęśliwą społeczność z Bogiem została przerwana. Grzech pierwszego człowieka –
jako mężczyzny i kobiety – objął wszystkich ludzi i dlatego śmierć stała się
udziałem wszystkich. Zbawienie dokonało się przez śmierć Jezusa Chrystusa,
Baranka Bożego na krzyżu i jest dostępne każdemu człowiekowi z łaski Bożej przez
wiarę. Skutkiem zbawczej wiary jest usprawiedliwienie, odrodzenie, usynowienie i
uświęcenie. Zbawczej wierze towarzyszą dobre uczynki.

Referencje biblijne:

Rdz l,26-28; 3,6.13.16-19; 6,5; Jr 17,9; Rz 3,10-20; 11,13; 5,12-21;
Ef 2,8-10; 1 Tm 2,3-5; Tt 2,14.

5. Duch Święty

Duch Święty jest
trzecią, boską osobą Trójcy Świętej. Z Jego natchnienia powstało Pismo Święte. Z
Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus, który również „przez Ducha wiecznego
ofiarował samego siebie bez skazy Bogu”. Duch Święty udziela się człowiekowi w
odrodzeniu, chrzcie w Duchu, napełnieniu oraz w duchowych darach łaski Bożej.

Referencje biblijne:

Rdz 1,2; Ps 139,7; Iz 11,2; Mt 12,31; Łk 2,27; 4,18;
11,13; J 4,24; 14,16?17.26; 15,26; 16,13; Dz 2,4; 16,7; 21,11; Rz 1,4; 8,9.14; 1
Kor 6,19; 12,4.8-13; 2 Kor 1,22; 3,17; Ga 4,6; 1 P 1,11; 4,16; Ap 22,17.

6. Chrzest Duchem Świętym

Chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha
Świętego w wierzących, wzmocnieniem i udzieleniem duchowych darów łaski,
charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego – Kościoła, dla skutecznej służby
i świadectwa. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie, duchowe
dary łaski Bożej, w tym natchnione przez Ducha Świętego, mówienie innymi
językami (glosolalia).

Referencje biblijne:

Mt 3,11-12; Mk 1,8; Łk 3,16;
12,49-50; J 1,33; Dz 1,5; 2,4.17.38-39; 8,14-17; 10,44; 19,6; 1 Kor 12;14; Ef
4,4-16.

7. Ustanowienia Chrystusowe

Chrystusowe ustanowienia dla
Kościoła to – Chrzest i Wieczerza Pańska. Chrzest w Kościele jest chrztem wiary.
Jest on znakiem wspólnoty z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu,
znakiem wszczepienia w Chrystusa i przebaczenia grzechów. Chrzest jest
wykonywany w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego przez zanurzenie w wodzie.
Wieczerza Pańska jest wspominaniem, pamiątki śmierci Pańskiej; obchodzona jest
pod dwiema postaciami: chleba i wina. Chleb jest „społecznością ciała
Chrystusowego”, kielich jest „społecznością krwi Chrystusowej”. Obecność
Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna.

Referencje biblijne:

Mt 3,16; 28,18-20; Mk 16,15-16; Dz 2,38. 41; 9,10-18;
Rz 6,3-10; Rdz 12; Mt 26,17-30; Mk 14,12-26; Łk 22,7-23; 24,29-31; J 13,21-30; 1
Kor 10,16-21; 11,23-34.

8. Uzdrowienie chorych

Fizyczne ciało
człowieka zostanie odkupione dopiero w chwili powtórnego, chwalebnego przyjścia
Jezusa Chrystusa przez zmartwychwstanie umarłych i przemienienie żyjących, kiedy
„to, co skazitelne przyoblecze się w nieskazitelność”. Bóg jednakże okazuje
łaskę uzdrowienia również w doczesności przez modlitwę wiary w zbawcze dzieło
Jezusa Chrystusa, dary uzdrawiania oraz przez nauki medyczne.

Referencje biblijne:

Wj 15,26; Lb 12,10-16; 21,4-10; 2 Krl 21,1-11; Iz 38,1-8; 53,4-5; Mt
8,1-17; 9,12; 10,1.8; Mk 2,17; 16,17-18.20; J 5,31; Dz 3,1-9; 5,12-16; 10,32-35;
1 Kor 12,9.28; 1 Tm 5,23; 2 Tm 4,20; Jk 5,13-16.

9. Kościół

Założycielem Kościoła jest Jezus Chrystus. Do Kościoła Powszechnego należą
ludzie wierzący i odrodzeni z Ducha Świętego zarówno żyjący na ziemi, jak i ci,
którzy „zasnęli w Chrystusie”. Ci, którzy odeszli do wieczności stanowią Kościół
Tryumfujący, zaś jeszcze żyjący na ziemi – Kościół Pielgrzymujący. Głową
Kościoła jest Jezus Chrystus.

Kościół lokalny nazywa się zborem. Zbory
mogą łączyć się we wspólnoty kościelne, denominacje. Do budowania Kościoła,
Ciała Chrystusowego, Pan ustanowił odpowiednie służby, np. biskupów,
prezbiterów, pasterzy, nauczycieli, ewangelistów, diakonów.

Referencje biblijne:

Wj 40,34-38; Mt 16,18; 18,15-20; 28,18-20; Dz 2,41-44; 11,26; 15,1-35;
20,17-38; Rz 1,7; 1 Kor 12,12-31; Ef 1,10.22-23; 4,1-16; 5,23-32; Kol 1,18-19;
Hbr 12, 18-24; Ap 2; 3.

10. Małżeństwo

Małżeństwo zostało ustanowione
przez Boga w akcie stworzenia. I może ono być zawarte tylko miedzy jednym
mężczyzną i jedną kobietą. Nie może być zawarte miedzy bliskimi krewnymi,
ponieważ jest to zabronione przez Słowo Boże. Celem małżeństwa jest zarówno
prokreacja, przekazywanie daru życia następnemu pokoleniu, jak i wspólnota oraz
pomoc wzajemna. Zasadą małżeństwa jest jego nierozerwalność.

Referencje biblijne:

Rdz 1,26-28; 2,20-25; 24,1-67; Ne 13,25-27; Mt 19,3-12; Mk 10,1-12; Ef
5,21-32; 1 Kor 7,2-40; 1 Tm 3,2.12; 4,3; Hbr 13,4.

11. Rzeczy ostateczne

Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez Jezusa
Chrystusa. W dniu tym będą sądzeni wszyscy ludzie oraz upadli aniołowie z
szatanem na czele. Nastąpi wówczas powszechne zmartwychwstanie: sprawiedliwych w
przemienionym ciele do życia wiecznego, niesprawiedliwych zaś – na wieczne
potępienie. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie „nowe niebo i nowa ziemia, w
których sprawiedliwość mieszka”, zaś niesprawiedliwych – „jezioro ogniste”.

Referencje biblijne:

Rdz 3,19; Wj 3,1-6; Kzn 12,7; Hi 19,25-27; Mt 24,1-44;
25,1-13.31-46; Łk 16,19-31; 20,27-38; J 11,23-27.32-44; Dz 2,29-32; 13,36-39; Rz
1, 1-4; 14,7-9; 1 Kor 3,10-17; 15,1-55; 2 Kor 5,1-10; Flp 2, 9; 1 Tes 4,13-18;
5,1-11; 2 Tes 1,6-10; 2,1-l2; Hbr 13,8; 1 P 1,10-12; 2 P 2,4-13; 3,1-13; Jud
6-9.14-15; Ap 20-22.

Wyznanie wiary nicejskie

WyznanieWiary1Wierzę w jedynego Boga,
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i
niewidzialnych. I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Boga, z
Ojca zrodzonego przed wszystkimi wiekami: Boga – z Boga, światłość z światłości,
Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, nie stworzonego, współistotnego
z Ojcem, przez którego wszystkie rzeczy się stały; który dla nas, ludzi, i dla
naszego zbawienia zstąpił z niebios, i wcielił się przez Ducha Świętego z Marii
Panny i stał się człowiekiem; za nas także ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem,
umęczony i pogrzebany został; i zmartwychwstał dnia trzeciego według Pism; i
wstąpił do nieba, siedzi na prawicy Ojca; i znów przyjdzie z chwałą sądzić
żywych i umarłych; którego Królestwu nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem zarówno
jest czczony i wespół wielbiony; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden
święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie
grzechów. I oczekuję zmartwychwstania umarłych i żywota przyszłego wieku. Amen.

Wyznanie wiary apostolskie

Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony
pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca
Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha
Świętego, święty Kościół Powszechny, społeczność świętych, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.